Kutnowska Amatorska Liga Siatkówki
   
 
  Regulamin KAL 2012-2013                                   Regulamin
                                Kutnowskiwj Amatorskiej Ligi Siatkówki

                                                 Sezon 2012/2013           

         Organizatorem Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki, zwanej dalej „Ligą” lub „KALS”, jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie dalej zwany „Organizatorem”.

                        Cele ligi

a.        Popularyzacja wśród mieszkańców miasta Kutno piłki siatkowej.

b.        Popularyzacja aktywnego wypoczynku w czasie wolnym od nauki i pracy.

c.        Promowanie zdrowego, wolnego od używek stylu życia.

d.        Umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową.

e.        Wyłonienie Mistrza miasta Kutno wśród drużyn amatorskich.

f.         Promowanie miasta Kutna poprzez zaproszenie do udziału w lidze zespołów z innych województw.

 

§ II
ORGANIZCJA, WARUNKI UCZESTNICTWA

1.        Organizator Ligi:

a.        Czuwa nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek,

b.        Zajmuje się tworzeniem i przestrzeganiem terminarzy i regulaminu,

c.        Zajmuje się rozstrzyganiem spraw spornych i protestów.

Decyzje Organizatora dotyczące spraw spornych i protestów są ostateczne.

2.        Oficjalna tabela, wyniki wszystkich meczów oraz składy drużyn będą dostępne pod adresem www.kalswp.tl.pl/strona Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki/

3.        Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest:

a.        złożenie w terminie określonym przez organizatorów( 30pażdziernik 2012 r.) pisemnego zgłoszenia drużyny na formularzach dostarczonych przez Organizatora.

                      b. Wpłacenie w terminie ustalonym przez Organizatora tzw. „wpisowego”w wysokości 290.-(słownie: dwieście dziewięćdziesiat złotych) bezzwrotnej kwoty przeznaczonej na zakup nagród i pokrycia kosztów funkcjonowania Ligi. Wpłaty można dokonywać od dnia 20 października 2012r do dnia 5 listopada br.. na konto w banku:
Bank BGŻ 57 2030 0045 1110 0000 0164 9340 z dopiskiem Liga Siatkówki i nazwa drużyny .

4.        Przystąpienie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Ligi.

5.        Zawodnicy uczestnicząc w rozgrywkach wyrażają zgodę na publikowanie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.kutno.net.pl , www.kalswp.pl.tl , albumy Picassa i  You Tube imienia, nazwiska oraz fotografii wykonanych w trakcie meczów lub w trakcie rozdania nagród.

6.        W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni i uprawnieni do gry.

7.        Każda drużyna może zgłosić do udziału w Lidze maksymalnie 15 zawodników (w meczu można wpisać do protokołu maksymalnie 12 zawodników).  Zawodnik może być zgłoszony w sezonie tylko do jednej drużyny.  Zawodników można zgłaszać do końca sezonu / maksymalnie 15 zawodników/Po wpisaniu 15 zawodnika lista zgłoszeń jest zamknięta /nie wolno wykreślać wpisanych zawodników/

8.        Terminarz rozgrywek będzie dostarczony kierownikom drużyn w formie e-mailowej..

9.        Zmiana w trakcie rozgrywek miejsca lub terminu rozgrywania meczy wymaga zweryfikowania przez Organizatora .

10.     W wypadku wycofania się drużyny z Ligi, przed zakończeniem rundy rozgrywek – wszystkie wyniki meczów z udziałem drużyny w tej rundzie zostają anulowane.

11.     W lidze mogą brać udział wyłącznie zawodnicy amatorzy. Wyklucza się udział w Lidze zawodników, którzy posiadają licencję regionalnych związków piłki siatkowej lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
Byłych zawodników obowiązuje dwuletnia karencja.(przepis o dwuletniej karencji obowiązuje od sezonu 2011/2012).Byłych zawodnikników , którzy ukończyli 30 rok zycia.i zaprzestali czynnie uprawiać sport- (brak karty zgłoszenia w związku siatkówki.) obowiązuje roczna karencja.

14. Zawodnicy niepełnoletni w zawodach startują za pisemną zgodą rodziców oraz pod opieką osoby pełnoletniej /nazwisko opiekuna musi być umieszczone na karcie zgłoszeń/

§ III

ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW

1.        Mecze rozgrywane będą zgodnie z terminarzem rozgrywek w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie ul.Łąkoszyńska 9.

2.        Drużyny obowiązkowo muszą posiadać jednolite stroje z numerami. Numery potrzebne są do prowadzenia statystyk (np. najlepszego zagrywającego)

3.        Do obowiązków drużyn rozgrywających mecze należy przybycie na salę, minimum 30 minut przed wyznaczoną godziną spotkania.

4.        Co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem spotkania kapitanowie drużyn zobowiązani są do przedstawienia piszącemu protokół listy uprawnionych zawodników biorących udział w meczu. Lista ta jest ostateczna i nie dopuszcza się dopisywania zawodników.Organizator ma prawo wcześniej rozpocząć mecz, jeżeli poprzedni trwał krócej / do 15 minut/.Jeżeli poprzedni mecz trwał dłużej następny zaczynamy po 10 minutach od zakończonego tego spotkania./Wyciąg z oficjalnych przepisów gry w piłkę siatkową.Punkt 7.2 Rozgrzewka. 7.2.1-Przed rozpoczęciem spotkania zespoły mogą przeprowadzić rozgrzewkę wspólnie na siatce przez 6 minut, o ile rozgrzewały się uprzednio na innym obiekcie lub przez 10 minut, jeżeli takiej możliwości nie miały./

5.        Kapitanowie drużyn rozgrywających mecz zobowiązani są do wypełnienia i podpisania protokołu po zakończeniu spotkania.

6.        Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami Polskiej Ligi Siatkówki.( ze zmianami dla KALS)

7.        Każda drużyna ma prawo do dwóch 30-sekundowych przerw w czasie trwania partii.

8.        Rozgrywki obejmują I, II oraz III Ligę KALS. (Ligi rozgrywane są systemem „każdy z każdym” mecz i rewanż) .

9.        Mecz rozgrywane będą do 3 wygranych setów I lidze i do 2-ch wygranych setów w II i III lidze (set do 25 pkt. tie-break do 15 pkt.).

10.     Zespół wygrywający spotkanie otrzymuje za zwycięstwo:

- 3 punkty meczowe (duże punkty), w przypadku wygranej 3: 0 lub 3:1  (2:0)

- 2 punkty meczowe (duże punkty), w przypadku wygranej 3:2  (2:1)

11.     Zespół przegrywający spotkanie otrzymuje za przegraną:

- 1 punkt meczowy (duży punkt), w przypadku przegranej 2:3  (1:2)

- 0 punktów meczowych (dużych punktów), w przypadku przegranej 0:3, 1:3.(0:2)
        - walkower" - 3 pkt."

12.     Kolejność zespołów po każdej kolejce rozgrywek (tabela) ustalana jest według liczby zdobytych punktów meczowych.

13.     W przypadku równej liczby dużych punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje:

A.      Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych.

B.       Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych,

14.     Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych w p. 13a i p.13b nadal nie można ustalić kolejności, o wyższej pozycji w tabeli decydują mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

15.     Zawody zostaną zweryfikowane, jako walkower, jeżeli zespół:

a.        odmówi gry pomimo wezwania sędziego.

b.        nie stawi się na boisku w wyznaczonym terminie (termin oznacza godzinę rozpoczęcia spotkania zgodnie z godziną zapisaną w kalendarzu KALS) bez uzasadnionego usprawiedliwienia, przy czym za niestawiennictwo w wyznaczonym terminie uważa się również spóźnienie przekraczające 10 minut.

c.        zespół który nie rozpocznie spotkania w terminie przegrywa pierwszego seta 25 : 0 Po 10 minutach jeżeli nadal jest niegotowy do gry przegrywa spotkanie walkowerem.

d.        przed rozpoczęciem spotkania liczy mniej niż 6 zawodników uprawnionych do gry (zdekompletowanie zespołu).

e.        rozegrał spotkanie mając w swym składzie zawodnika nieuprawnionego do gry.

16.     Ponadto zespół przegrywa walkowerem, jeżeli:

a.        w ocenie sędziego głównego zawodów lub Organizatora, zachowuje się przed lub w trakcie rozgrywania spotkania agresywnie lub wulgarnie (obrażanie przeciwnika, sędziego, kibiców, niebezpieczne zachowanie w stosunku do innych zawodników, sędziego oraz osób trzecich).

17.     Mecze przegrywane walkowerem weryfikowane są z wynikiem "-3pkt" 0:3 i 0:25 w każdym secie.

18.     Zespół, który przegra dwa  spotkania  walkowerem zostanie wycofany z rozgrywe,a w następnym sezonie startuje od najniższej klasy rozgrywkowej.
Gdy zespół zrezygnuje z udziału w Lidze przed sezonem lub w trakcie sezonu o zapełnieniu wakatu decyduje Organizator.
19.     Jeżeli  przed końcen sezonu zostanie wycofany zespól z 1 ligi , ostatnia drużyna tej ligi rozegra baraż z drugim zespołem 2 ligi. Mecz barażowy zostanie rozegrany po zakończeniu rozgrywek.To samo tyczy się II Ligi.

20.     Zawodnik, który w ciągu trwania rozgrywek zostanie ukarany trzecią żółtą kartką (kara) lub raz czerwoną kartką (wykluczenie) zostaje zawieszony na jeden kolejny mecz. W przypadku dyskwalifikacji (kartka żółta i czerwona razem) następuje zawieszenie na dwa spotkania. Regulamin przewiduje też kary zawieszenia za niesportowe zachowanie.Organizator może też odstąpić od wykonania kary(Jakość przewinienia)

21.     Protesty należy składać pisemnie u Organizatora, w terminie do 5 dni po rozegraniu spotkania./Kaucja 100zł./ O składanym proteście musi być poinformowany sędzia oraz kapitan drużyny przeciwnej.

22.     Weryfikację zawodów przeprowadza Organizator na podstawie otrzymanych protokołów. O ile nie zostanie udowodnione, co innego, przyjmuje się, iż zawody odbyły się prawidłowo.

 

 

§ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Zawodników biorących udział w I i w II Lidze KALS obowiązuje jednolity strój sportowy.

        2.     Organizator nie ubezpiecza od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kradzieży.

        3.     Badania lekarskie zawodnicy załatwiają we własnym zakresie

4.     Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.

5.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.

        6.      Na terenie gdzie rozgrywane są zawody obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych.                                                     
Nieprzestrzeganie tego punku regulaminu powoduje wykluczenie danego zawodnika z udziału w Lidze
.

7.     Wszystkie kwestie  nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

                                                                                                       ORGANIZATOR

 


                                                                     

Kutnowska Amatorska Liga Siatkówki
 
Reklama
 
Zespołu startujące w KALS 2012 -2013
 
I Liga
1.Waleczne Pumy Kutno
2.Gostynin Team
3.GKS Bedlno
4.Szczawin Kościelny
5.ZAXA Rdutów
6.AZS WSGK Kutno
7.Aura Łąck
8.Farbis Łowicz
II Liga
1.Stone Team Kamień
2.Volley Team Żychlin
3.Bzura Sobota
4.Zryw Kutno
5.Rolpuch Kutno
6.Kaszewy
7.Fenix Kutno
8.Potężne Kaczory
III Liga
1.Łęczyca
2.Chem Pak Kutno
3.Agropol Kutno
4..Witonia
5.Mazew /g.Daszyna
6 Centr Pack
7. UKS Gladiator Parzęczew
8. BKS Bratoszewice
Organizator
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
dyr. Paweł Ślęzak
99-300 Kutno Kosciuszki 26
Komisarz Ligi
 
Marek Witkowski
e-mail : marwit165@wp.pl
Miejsce rozgrywek
 
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kutnie ul. Łąkoszyńska 9
 
123723 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=